กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ที่อยู่ ศาลกลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังเก่า ชั้น ๒ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร 056-803538
นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ nakhonsawan@disaster.go.th

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปี

กลุ่ม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด :