กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบฐานข้อมูล

                                                       <คลิกที่นี้> ฐานข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

 

 

                                    <คลิกที่นี้> ฐานข้อมูลการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 
                                    <คลิกที่นี้> ฐานข้อมูลหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย(OTOS)

 
                                    <คลิกที่นี้> ฐานข้อมูลการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน(CBDRM)

 
                                    <คลิกที่นี้> ฐานข้อมูลมิสเตอร์เตือนภัย

 
                                    <คลิกที่นี้> ระบบฐานข้อมูลสารเคมี

 
                                    <คลิกที่นี้> ฐานข้อมูลประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน

                   
                                    <คลิกที่นี้> 
ระบบฐานข้อมูล MIS/GIS

                   
                                    <คลิกที่นี้> 
ระบบบริการแจ้งเหตุสาธารณภัยเพื่อประชาชน (1784)

                   
                                    <คลิกที่นี้>
 ระบบจัดการอุบัติภัยสารเคมีศูนย์ปฏิบัติการกรม(DOC)

                   
                                    <คลิกที่นี้> 
ฐานข้อมูลผู้ประสบภัยสึนามิ

                   
                                    <คลิกที่นี้> 
ฐานข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยและโคลนถล่มภาคเหนือ

                   
                                    <คลิกที่นี้> 
ฐานข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี49

                   
                                    <คลิกที่นี้> 
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม ปี2553-2554

                   
                                    <คลิกที่นี้> 
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงสึนามิ

                   
                                     <คลิกที่นี้> 
ข้อมูลพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ

                   
                                     <คลิกที่นี้> 
ข้อมูลแผนที่และข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1661 ครั้ง