กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติภาพรวม

ปีใหม่ 2563

กลุ่ม
PPT เทศกาลปีใหม่ 2563จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8192 ครั้ง