กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ข้อสั่งการประจำวันช่วงเทศกาล

2562

กลุ่ม
หนังสือข้อสั่งการ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2562
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึงจังหวัด.jpg ( 0.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
หนังสือถึงจังหวัด.doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม.jpg ( 0.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม..doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
หนังสือข้อสั่งการ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2562
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึงจังหวัด1.jpg ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
หนังสือถึงจังหวัด2.jpg ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม1.jpg ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
หนังสือถึงกทม2.jpg ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
หนังสือข้อสั่งการ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2562
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึงจังหวัด1.jpg ( 0.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 83 ครั้ง)
หนังสือถึงจังหวัด2.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
ข้อสั่งการ-จังหวัด.doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม1.jpg ( 0.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม2.jpg ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม..doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
หนังสือข้อสั่งการ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2562
ดาวน์โหลด :
ข้อสั่งการ ฉบับที่ 3.doc ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
หนังสือถึง ผวจ1.jpg ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 89 ครั้ง)
หนังสือถึง ผวจ2.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม1.jpg ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม2.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม..doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
หนังสือถึง สถ1.jpg ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
หนังสือถึง สถ2.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
หนังสือถึงอธิบดี สถ..doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
หนังสือข้อสั่งการ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2562
ดาวน์โหลด :
หนังสือถึงจังหวัด1.jpg ( 0.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
หนังสือถึงจังหวัด2.jpg ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
ข้อสั่งการ-จังหวัด.doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม1.jpg ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม2.jpg ( 0.11 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
หนังสือถึง กทม..doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
หนังสือถึงคมนาคม1.jpg ( 0.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
หนังสือถึงคมนาคม2.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
หนังสือถึงปลัด คม..doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
หนังสือถึง ตร1.jpg ( 0.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
หนังสือถึงตร2.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
หนังสือถึง ผบ.ตร..doc ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5898 ครั้ง