กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

PPT การบรรยาย

PPT การบรรยาย

กลุ่ม
แนวทางการสนับสนุนการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 81 ครั้ง