กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

นโยบาย 365 วัน

กลุ่ม
รมว.มท.แจ้งชมเชยอำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตำ่กว่าหรือเท่ากับสถิติ 3 ปีย้อนหลัง