กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

พฤติกรรมที่ปลอดภัย

กลุ่ม
ความผิดเมาแล้วขับ
ดาวน์โหลด :
ความสัมพันธ์ความเร็วกับอุบัติเหตุจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1310 ครั้ง