กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

พฤติกรรมที่ปลอดภัย

กลุ่ม
ความผิดเมาแล้วขับ
ดาวน์โหลด :
ความสัมพันธ์ความเร็วกับอุบัติเหตุจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1330 ครั้ง