กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ทั่วไป

กลุ่ม
21/10/2559
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 59 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับการใช้ความเร็วที่เหมาะสม ครั้งที่ 1/2559
17/9/2559
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ(นปถ.) ณ ห้องประชุมชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต
10/8/2559
เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกอบชัย รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุม ๓ อาคาร ๓ ชั้น ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยที่ประชุมหารือการแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้องใน ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑)เมาแล้วขับ ๒)ขับเร็วเกินกว่ากฏหมายกำหนด ๓)การได้มาซึ่งใบอนุญาติขับขี่ ๔)รถโดยสารสาธารณะ ๕)การคาดเข็มขัดนิรภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3168 ครั้ง