กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยคัดเลือก
ดาวน์โหลด :