กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2560

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถสื่อสารเคลื่อนที่ ปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะ.pdf ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมทางด้านกายภาพของหอเตือนภัย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงห้องทำงานกองกฎหมาย


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5087 ครั้ง