กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑,๑๘๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาให้บริการข่ายสื่อสารกลางและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย (รับสาย ๑๗๘๔) และโครงการจ้างเหมาบริการ Call Center หมายเลข ๑๙๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อสะพานถอดประกอบได้พร้อมชุดทอดสะพาน (Bailey Bridge) ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ความยาว ๔๘ เมตร จำนวน ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9174 ครั้ง