กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2561

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อขวดพลาสติกใสสำหรับบรรจุน้ำดื่มขนาด500 มิลลิลิตร จำนวน 300,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำรถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ ระยะที่ 2 (Mobile Earthquake Simulation Car Phase2) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงโรงอาหาร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่ายยานพาหนะและอาคารสถานที่ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


1 2 3


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5882 ครั้ง