กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2562

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำเสาอากาศโครงสร้างสามเหลี่ยมชนิด Self support ขนาดความสูง 45 เมตร จำนวน 3 ต้น
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างทำเสาอากาศโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาดความสูง 60 เมตร จำนวน 3 ต้น
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาให้บริการข่ายสื่อสารกลางและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย (รับสาย ๑๗๘๔) และโครงการจ้างเหมาบริการ Call Center หมายเลข ๑๙๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑,๑๘๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ขอบเขตของงานคอมฯ.pdf ( 1.58 MB ) ( ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต ส่วนขยายระยะที่ ๒ (Crisis Information Management System CIMS Phase 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16532 ครั้ง