กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2562

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าใช้บริการวงจรเครือข่าย Internet Intranet ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อชุดเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับชุด USAR จำนวน ๒ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
spec.pdf ( 1.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf ( 0.54 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ร่างประกาศ.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับชุด USAR จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)