กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาให้บริการข่ายสื่อสารกลางและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย (รับสาย ๑๗๘๔) และโครงการจ้างเหมาบริการ Call Center หมายเลข ๑๙๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑,๑๘๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ขอบเขตของงานคอมฯ.pdf ( 1.58 MB ) ( ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต ส่วนขยายระยะที่ ๒ (Crisis Information Management System CIMS Phase 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 28,000 ลิตร/นาที ที่ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 155 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้ว
ดาวน์โหลด :
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15818 ครั้ง