กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2560

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับสถาบันกู้ภัยทางน้ำทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดทำรถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ ระยะที่ 2 (Mobile Earthquake Simulation Car Phase 2)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบก ในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย จำนวน 2 ลำ
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 5 คัน
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลปฏิบัติการเพื่อการตัดสินใจ


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9229 ครั้ง