กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2559 ไฟล์เสียงบทสวดมนต์ mp3 เว็บไซต์เก่า
กฎหมายที่เกียวข้อง บทความที่น่าสนใจ เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด

กฎหมายที่เกียวข้อง

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดย สำนักงาน ก.พ.
ดาวน์โหลด :
ประมวลจริยธรรม.pdf ( 1.42 MB ) ( ดาวน์โหลด 97 ครั้ง)
พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจ การแผ่นดิน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2304 ครั้ง