กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2559 ไฟล์เสียงบทสวดมนต์ mp3 เว็บไซต์เก่า
พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 ปีพ.ศ.2557 ปีพศ.2558

รายงานการประชุม

พ.ศ.2561

20/3/2561
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมไดเจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายสาโรชน์ คัชมาตย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม โดยเป็นการประชุมร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนภารกิจกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2243 ครั้ง