กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2559 ไฟล์เสียงบทสวดมนต์ mp3 เว็บไซต์เก่า
พ.ศ.2560 2559 ปีพ.ศ.2557 ปีพศ.2558

รายงานการประชุม

พ.ศ.2560

16/6/2560
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนภารกิจกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1390 ครั้ง