กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปภ.จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กลุ่ม
ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมุกดาหาร
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลของทางราชการ