กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ปฏิบัติการกรม(DOC)
ระบบฐานข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนน ระบบรายงานสิ่งของสำรองจ่าย โครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ำ แผนที่พื้นที่ประสบภัย
Data Flood Landslide Drought Tsunami

สารสนเทศภูมิศาสตร์

Landslide

25/6/2558
แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 29765 ครั้ง