กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สนง.ปภ.กาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
ข่าวสารปภ.สาขาทองผาภูมิ
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม 25๖๐ นางสาววัจนา วัจนคุปต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมระหงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๐ ของชุมชนห้วยปากคอก หมู่ ๗ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ โดยมีนายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า นักปกครองชำนาญการพิเศษ ตัวแทนนายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานการฝึกซ้อมแผน โดยมีวาระสำคัญเรื่องการปฎิบัติตนเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ตามแผนปฎิบัติการฯที่กำหนดไว้ของชุมชน โดยมีส่วนราชการพื้นที่ เข้าร่วมซ้อมแผนฯโดยพร้อมเพรียง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมระหงษ์ หน.สนง.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสาขาของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ เป็นประธาน
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐หัวหน้าสนง.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมระหงษ์ หน.สนง.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ พร้อมความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ โปสเตอร์ เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับทราบ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าองค์พระเจดีย์ 3 องค์ หมู่ ๙ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมีนายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 25๖๐ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ มอบหมายให้ นายธีราวุธ ยันตะศิริ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พิทักษ์ สภากาชาดไทย อบรมให้ความรู้ในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติในพื้นที่ดังกล่าว
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 25๖๐ หัวหน้าสนง.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมระหงษ์ หน.สนง.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯร่วมกับเจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ยากไร้และขาดแคลนเครื่องกันหนาว พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเขตพื้นที่อ.ทองผาภูมิ ณ หอประชุมที่ว่าการอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมี นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ และมีว่าที่ร้อยตรีสุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ กล่าวรายงาน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการประจำอำเภอ และประชาชนในพื้นที่
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 25๖๐ หัวหน้าสนง.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมระหงษ์ หน.สนง.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯร่วมกับเจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ยากไร้และขาดแคลนเครื่องกันหนาว พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในเขตพื้นที่อ.สังขละบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมี นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปภ. แนะรู้ทัน - ป้องกันรับมือไฟป่าและหมอกควัน ดำเนินชีวิตปลอดภัย
ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีความเกี่ยวข้องกับการละทิ้งถิ่นฐานของประชากร
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 หรือโครงการ Bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ
เตือนภัย
ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2560 - 14 มีนาคม 2560
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2560
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 - 5 มีนาคม 2560
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 - 21 กุมภาพันธ์ 2560
"ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย "
ดาวน์โหลดเอกสาร
การสงเคราะห์ อปพร.
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาระน่ารู้
15/2/2560
ใส่ใจดูแลการเดินทางของเด็ก ... เพิ่มความปลอดภัย - ลดเสี่งอุบัติเหตุ (เดือนมกราคม 2560)
23/11/2559
เตรียมรถให้พร้อม - รู้หลักขับรถผ่านเส้นทางฝนตก ... เดินทางปลอดภัยช่วงฤดูฝน