กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปภ.
แผนผังเว็บไซต์
กฏหมายและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 ให้โอนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สังกัด "สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" มาสังกัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นั้น บัดนี้ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 115 ก ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง (BCP) ไทย - อังกฤษ
หนังสั้น รณรงค์ใส่หมวกกันน๊อก
โฆษณาสถิติอุบัติเหตุ
โฆษณา รณรงค์ให้ใส่หมวกกันน๊อก
Logo กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สรุปผลการรายงาน
โครงการ,แผนงาน
แบบฟอร์มการรายงาน
24/2/2559 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและร..
24/2/2559 ดาวน์โหลดเอกสารป้ายติดข้างรถ โครงการ bik..
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร 3 ชั้น 1 เลขที่ 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ ภายใน : 3126 ภายนอก : 0-2637-3126 Fax 0-2243-0031 © Copyright(2007) Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior Thailand, All rights reserved. โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเลขานุการกรม และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกั
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7411 ครั้ง