กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปภ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายงานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมรายงานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือน ปี 2562
รวมรายงานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือน ปี 2561
รวมรายงานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560
แบบฟอร์มการรายงาน
บทความน่ารู้
ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๔๙๘-๔๔๙๙ ลว. ๑๐ ส.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร 3 ชั้น 1 เลขที่ 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ ภายใน : 3126 ภายนอก : 0-2637-3126 Fax 0-2243-0031 © Copyright(2007) Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior Thailand, All rights reserved. โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเลขานุการกรม และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกั
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13330 ครั้ง