กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนประจำเดือน ปฏิทินงาน ภาพกิจกรรม ศปถ. หน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดต่อเรา
หนังสือราชการตลอดทั้งปี