กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
นายณรงค์ อินโส
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
หนังสือราชการ/ข้อสั่งการ
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พย 0017.2/ว8392 ลงวันที่ 4 ก.ย.62
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณราจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พย 0017.2/ว8391 ลงวันที่ 4 ก.ย.62
หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีฯ
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)
ระกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข่าวสาธารณภัย
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2562
รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2562
แจ้งเตือนโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แจ้งเตือนลักษณะอากาศ)
ประกาศเตือนภัย
สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. นายธีรเดช ขัติยะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่ ปภ.จ.พะเยา ประกอบพิธีจุดเทียน ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบพิธีจุดเทียนฯและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายธีรเดช ขัติยะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปภ.จ.พะเยา เข้าร่วมโครงการรวมพลังจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คู คลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย อำเภอเมืองพะเยา จัดขึ้น ที่ บริเวณโบราณสถานบ้านร่องไฮตำบล แม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ผู้้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานครั้งนี้
นที่ 13 ตุลาคม 2562 นายธีรเดช ชัติยะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปภ.จ.พะเยา เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ที่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 และประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่​ 4​ ตุลาคม​ 2562​ เวลา​ 09.00​ น.​ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา โดยนายสมพร​ สนิทมัจโร​ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก) ​ และ นายรณชัย​ โพธิ์ศรี​ (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)​ ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์​ตามโครงการหนึ่งโรงเรียน​หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย​ ได้แก่ กรวยยางติดแถบสะท้อนแสง ถังดับเพลิงเคมีแห้ง เสื้อกั๊กสะท้อนแส เสื้อชูชีพ เชือกบุคคล แผงกั้นเหล็ก ให้แก่โรงเรียนถ้ำปินวิทยา​คม อ.ดอกคำใต้​ จ.พะเยา​ โดยมี ว่าที่​ ร.ต.​ญาณบดินทร์​ อินเตชะ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปิน วิทยาคม​ และคณะครู นักเรียนของทางโรงเรียน​ ร่วมรับมอบในครั้งนี้
ข้อสั่งการ
ข้อมูลแหล่งน้ำต้นทุนด้านอุปโภคบริโภค และด้านเกษตร จังหวัดพะเยา
รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ การแจกจ่ายน้ำ การดำเนินการด้านต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14800 ครั้ง