กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
เตือนภัย
ประกาศเตือนภัย
สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.:นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ "ฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย"ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 11 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเย
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00น.:นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อายุ 102 ปี พรรษา 82 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ อำภอเมืองพะเยา โดย นายกร มหาวงค์นันท์ หน.สนง.ปภ.จังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวพะเยา เข้าร่วมพิธี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา การรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดหนอนกระทู้ลายจุด (Fall Armyworm) ณ แปลงข้าวโพดบ้านดอนทอง หมู่ที่ 12 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เกษตรจังหวัดพะเยา,นายกร มหาวงค์นันท์ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม และพี่น้องจิตอาสาพระราชทาน 904 อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 700 คน หนอนกระทู้ลายจุด เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดพะเยา ขณะนี้ ได้ระบาดกัดกินทำลายไร่ข้าวโพดของเกษตรกรกว่า 40,000 ไร่ ในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะอำเภอปงมีการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุด ประมาณ 21,000 ไร่ ในทุกพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด รู้ เข้าใจ และสามารถนำวิธีการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ลายจุดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่ การจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย 1.การป้องกันกำจัดโดยวิธีกล คือเก็บตัวหนอนและไข่มาทำลาย 2.การใช้กับดักล่อผีเสื้อตัวเต็มวัยมาติดกับดักและทำลาย 3.การฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพเพื่อฆ่าหนอนและไข่ 4.ถอนต้นข้าวโพดที่หนอนกินต้นข้าวโพดได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง นำมาเผาทำลายเพื่อฆ่าหนอนและไข่ก่อนจะมีการไถกลบตากดิน 5.ไถพลิกหน้าดินเพื่อตากแดดทำให้หนอนและไข่ตายก่อนจะเริ่มปลูกฤดูกาลใหม่(ควรตากแดดไม่น้อยกว่า 15 วัน) 6.ปล่อยตัวห้ำ ตัวเบียน แมลงศตรูธรรมชาติ เพื่อให้ไปทำลายหนอนและไข่ ในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ให้กำลังใจและข้อแนะนำการปฏิบัติ พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรได้ช่วยกันดำเนินการตามวิธีที่ได้สาธิตไว้ต่อเนื่องโดยการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน พร้อมเน้นย้ำให้จิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นแบบอย่างของการเสียสละกำลังกายเพื่อขจัดภัยธรรมชาติในครั้งนี้ให้ยุติลงโดยเร็วต่อไป
นที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา “รณรงค์การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด” (fallarmyworm) ณ บริเวณไร่ข้าวโพด บ้านห้วยทรายเลื่อน ม.๙ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา นายนาวิน อินทจักร์ เกษตรจังหวัดพะเยา,นายกร มหาวงค์นันท์ พร้อม จนท.ปภ., นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ อำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๓๐๐ กว่าคน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ภายในงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะได้สาธิตการกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ 1. การเก็บไข่และหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 2. การวางกับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 3. การฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพโดยใช้เครื่องพ่นและโดรน 4. การปล่อยศัตรูธรรมชาติ 5. การสาธิตไถกลบแปลง ในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ให้กำลังใจและข้อแนะนำการปฏิบัติ พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรได้ช่วยกันดำเนินการตามวิธีที่ได้สาธิตไว้ต่อเนื่องโดยการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน พร้อมเน้นย้ำให้จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ เป็นแบบอย่างของการเสียสละกำลังกายเพื่อขจัดภัยธรรมชาติในครั้งนี้ให้ยุติลงโดยเร็วต่อไป
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.: นายกร มหาวงค์นันท์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมระดับผู้ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 วปร.ภาค 3 โดยมี ผบก.ภ.จว. รอง ผอ.รมน. จว.ทสจ.ปภ.จว. จ่า จว. และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสาในพื้นที่ ศอ.จอส.904 วปร.ภาค 3ทั้ง 17 จังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
ันที่ 19​ มิ.ย.2562: หน.ปภ.จ.พะเยา มอบหมายให้ หน.ฝ.ปัองกันฯ เข้าร่วม​ประชุม​เชิง​ปฏิบัติการ​ การแก้ปัญหา​ไฟป่าและ​หมอก​ควัน​ภาคเหนืออย่างยั่งยืนประจำปี​ 2562​ ร่วมกับ​ ผวจ.จว., ผบ.มทบ.,รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด, ผอ.ทสจ., ปภ.จว., อบจ., ผู้แทนอำเภอ​ ในกลุ่ม​ 9​ จังหวัด​ภาคเหนือ​ รวมประมาณ​ 150​ คน​ ณ​ โรงแรมคุ้มภูคำ​ อ.เมือง​เชียงใหม่ จว.ช.ม.โดยมี​ มทภ.3​ เป็น​ประธาน​ เพื่อหาสาเหตุและแนวทาง​การแก้ไขปัญหา​การเกิดไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน
ข้อหารือ
แนวทางการพิจารณาว่าเป็นภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปี 2556 หรือไม่
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ข้อสั่งการ
28/3/2560
ข้อมูลแหล่งน้ำต้นทุนด้านอุปโภคบริโภค และด้านเกษตร จังหวัดพะเยา
28/3/2560
รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ การแจกจ่ายน้ำ การดำเนินการด้านต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13774 ครั้ง