กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ปภ.จังหวัดพิจิตร
นางรติฬส พ่วงพร้อม
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดพิจิตร

ช่วงเทศกาล
ผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดพิจิตร
ผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดพิจิตร
สถานการณ์สาธารณภัย
ฝนตก อย่าตกใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้การใช้สัญญาณไฟถูกวิธี...ลดเสี่ยงอันตราย
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร(ศาลากลางจังหวัดพิจิตร) ซึ่งจัดขึ้นโดย นางรติฬส พ่วงพร้อม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร โดยมี นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการรับมือกับสถานการณ์หากเกิดอัคคีภัยขึ้น เตรียมความพร้อมสำหรับเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชิ้นให้สามารถใช้การได้ทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมไปถึงการอพยพบุคลากรในศูนย์ราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคที่จะทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินขึ้น ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 22773 ครั้ง