กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม
ข่าวประชาสัมันธ์กิจกรรมของหน่าวงาน ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครปฐม นำโดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจน นายธนิศร์ วงค์ปียะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ในการนี้ นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เป็นเลขานุการ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักงานภาคตะวันตก นำโดย นายเดชาโชต แสงศรี ผู้จัดการฯ และ นางสาวกรรณิการ์ อารมณ์ชื่น ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขานครปฐม เข้าพบ นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เพื่อให้กำลังใจปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล พร้อมกับสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2560
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
พิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2560
สาระน่ารู้
สาระน่ารู้
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
28/5/2562
สารคดี Safety documentary กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เตือน ฝนตกหนัก 28-29 พฤษภาคม 2562
การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ ภาษาทั่วไปเขียนอย่างนี้ ภาษาราชการเขียนอย่างไร
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
แผน ปภ.นครปฐม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม พ.ศ.๒๕๕๘ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย