กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
นายจรัสพันธ์ อรุณคง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 19 ธ.ค.2562 เวลา 10.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องกันหนาว ของมูลนิธิร่วมกตัญญู ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จำนวน 1,250 ชุด ทั้งนี้นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นายจรัสพันธ์ อรุณคง หน.สนง.ปภ.จ.น่าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบสิ่งของดังกล่าว ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
วันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 09.00น. สนง.ปภ.น่าน ดำเนินการประชุม VTC ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ประจำสัปดาห์ โดยมี นายมานิต ธนะวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุม VTC. มีหน่วยงานจาก /ปภ.จังหวัดน่าน/ปภ.น่าน สาขานาน้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในการนี้ได้นำเสนอที่ประชุม เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กฯ ของจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมศูนย์บัญการเหตุการณ์จังหวัดน่าน
วันพุธที่ 18 ธ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องกันหนาว ของมูลนิธิร่วมกตัญญู ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอภูเพียง จำนวน 700 ชุด ทั้งนี้นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง นายจรัสพันธ์ อรุณคง หน.สนง.ปภ.จ.น่าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบสิ่งของดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
วันที่ 12 ธ.ค. 62 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน สนง.ปภ.น่าน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันและอุบัติเหตุทางถนน เนื่องใน "วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ" ประจำปี 2562 โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 26 ธ.ค.2562 บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน โดยในที่ประชุมมีการกำหนด แนวทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาฯ ในพื้นที่และมีแนวทางต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการประชุมครั้งนี้มีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายณรงค์ อินโส หน.ปภ.จังหวัดน่าน กอ.รมน.จังหวัดน่าน สำนักงานจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ขนส่งจังหวัดน่านอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
ด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 11 รายการ ผู้สนใจจะซื้อพัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่จะขายสามารถติดต่อขอดูสภาพพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เลขที่ 102 หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-716016 ในเวลาราชการของทางราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศภัยพิบัติ
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563
ประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2563
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ช)
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2562 น่าน-ส = ประการพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ดาวน์โหลด : การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไข
ประกาศสิ้นสุดพื้นที่ประสบสาธารณภัย จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2560
แผนและยุทธศาสตร์
แผนเผชิญเหตุภัยจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดน่าน พ.ศ. 2563 และคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ที่ 18257/2562 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดน่าน พ.ศ. 2563
รายงานงบทดลองประจำเดือนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
การปรับปรุงทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนเผชิญเหตุภัยแล้งจังหวัดน่าน ปี 2562
แผนเผชิญเหตุภัยหนาว 2561 - 2562 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
เอกสารเผยแพร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖0 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด (Download) แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการสำรวจ
ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
10/5/2562
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจากข้อมูลภาพภ่ายดาวเทียมของ Gistda
12/7/2561
หมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดน่าน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18269 ครั้ง