กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ชมรมแม่บ้านปภ.
นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์
ประธานกรรมการ ชมรมแม่บ้าน ปภ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร 59 รูป ถวายเป็นพระกุศล เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 วันที่ 12 ตุลาคม 2556 ถวายตัวเป็นนาคในพระองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2556 บรรพชาสามเณร ศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเพทมหานคร
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะกรรมการ มีมติมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรประจำปี 2556 ให้แก่นักเรียนซึงเป็นบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรม ปภ. ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 224 ทุน ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาปีที่ 8 โดยมีนายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงกัญชิตา เชาวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 2,000 บาท เป็นบุตรของนายสำเนาว์ เชาวิทยา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง เป็นผู้รับมอบแทนบุตร และมอบทุนการศึกษาให้นางสาวอภิษฎา แผ่ผล ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 3,000 บาท เป็นบุตรของนายปพน แผ่ผล ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะกรรมการ มีมติมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรประจำปี 2556 ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรม ปภ. ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 224 ทุน ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงพรรณวษา เหล็กอ่อนตา กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2,000 บาท เป็นบุตรของนายชัยอนันต์ เหล็กอ่อนตา ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน เป็นผู้รับมอบแทนบุตร และได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงชนิดา ช่างบุ กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3,000 บาท เป็นลุตรของนายเดชา ช่างบุ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษาแทนบุตร
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะกรรมการ มีมติมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรประจำปี 2556 ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรม ปภ. ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 224 ทุน ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีนายสมพงษ์ เข็มเหล็ก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงแสงตะวัน เชื้อช่วยชู กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 3,000 บาท เป็นบุตรของนายประพัฒน์ เชื้อช่วยชู ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะกรรมการ มีมติมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรประจำปี 2556 ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรม ปภ. ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 224 ทุน ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยนางสมเจตน์ พรหมสุนทร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กชายธนโชติ มาฆะนุกิจ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 3,000 บาท บุตรของนางสาวปฐิตตา ชูประเสริฐ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะกรรมการ มีมติมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรประจำปี 2556 ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรม ปภ. ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 224 ทุน ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ได้มอบทุนให้เด็กหญิงใจพิสุทธิ์ มาลาวิลาสกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 3,000 บาท บุตรของนายสุรพงษ์ มาลาวิลาส ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้รับมอบแทนบุตร
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบธงสัญลักษณ์ ในโครงการ "เสียงพลังประชาชน : ยุติความรุนแรง" โดยมี ดร. ปฤถา พรหมเลิศ ประธานแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบธงและนำข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมประกาศสัตยาบันยุติความรุนแรง ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปเตมีย์) กรุงเทพมหานคร ที่มาของภาพ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปภ.
28/10/2556