กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ชมรมแม่บ้านปภ.
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ ชมรมแม่บ้าน ปภ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร 59 รูป ถวายเป็นพระกุศล เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 วันที่ 12 ตุลาคม 2556 ถวายตัวเป็นนาคในพระองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2556 บรรพชาสามเณร ศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเพทมหานคร
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะกรรมการ มีมติมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรประจำปี 2556 ให้แก่นักเรียนซึงเป็นบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรม ปภ. ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 224 ทุน ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาปีที่ 8 โดยมีนายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงกัญชิตา เชาวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 2,000 บาท เป็นบุตรของนายสำเนาว์ เชาวิทยา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง เป็นผู้รับมอบแทนบุตร และมอบทุนการศึกษาให้นางสาวอภิษฎา แผ่ผล ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 3,000 บาท เป็นบุตรของนายปพน แผ่ผล ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะกรรมการ มีมติมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรประจำปี 2556 ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรม ปภ. ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 224 ทุน ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงพรรณวษา เหล็กอ่อนตา กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2,000 บาท เป็นบุตรของนายชัยอนันต์ เหล็กอ่อนตา ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน เป็นผู้รับมอบแทนบุตร และได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงชนิดา ช่างบุ กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3,000 บาท เป็นลุตรของนายเดชา ช่างบุ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษาแทนบุตร
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะกรรมการ มีมติมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรประจำปี 2556 ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรม ปภ. ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 224 ทุน ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีนายสมพงษ์ เข็มเหล็ก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงแสงตะวัน เชื้อช่วยชู กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 3,000 บาท เป็นบุตรของนายประพัฒน์ เชื้อช่วยชู ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะกรรมการ มีมติมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรประจำปี 2556 ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรม ปภ. ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 224 ทุน ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยนางสมเจตน์ พรหมสุนทร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กชายธนโชติ มาฆะนุกิจ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 3,000 บาท บุตรของนางสาวปฐิตตา ชูประเสริฐ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะกรรมการ มีมติมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรประจำปี 2556 ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรม ปภ. ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 224 ทุน ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ได้มอบทุนให้เด็กหญิงใจพิสุทธิ์ มาลาวิลาสกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 3,000 บาท บุตรของนายสุรพงษ์ มาลาวิลาส ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้รับมอบแทนบุตร
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบธงสัญลักษณ์ ในโครงการ "เสียงพลังประชาชน : ยุติความรุนแรง" โดยมี ดร. ปฤถา พรหมเลิศ ประธานแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบธงและนำข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมประกาศสัตยาบันยุติความรุนแรง ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปเตมีย์) กรุงเทพมหานคร ที่มาของภาพ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปภ.
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้แก่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (น้านเสือใหญ่ประชาอุทิศ) โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัด มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา กรุงเทพมหานคร และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี
6 ก.ย.56 ดร.ปฤถา พรหมเลิศ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 โดยมีวาระที่สำคัญ ได้แก่ การสรุปผลการดำเนินงานของสมาคม การแสดงความยินดีแก่ ประธานแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบึงกาฬ และการจัดงานมุฑิตาจิต ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ที่มา :  Facebook ดร.ปฤถา พรหมเลิศ
17 ส.ค.56 ดร.ปฤถา พรหมเลิศ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และได้สักการะเทวาลัยพระพรหม พระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักรสีห์ฯ กราบนมัสการพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง และให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรีให้การต้อนรับ ที่มา : Facebook ดร.ปฤถา พรหมเลิศ
 20 ก.พ.56 ดร.ปฤถา พรหมเลิศ ประธานแม่บ้านกรม ปภ.ประชุมคณะกรรมการกลางชมรมแม่บ้าน โดยมีวาระที่สำคัญได้แก่ รายงานการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการฯ ผลการดำเนินการร่วมกิจกรรม 7 วันระวังอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ การร่วมรายการ “โบว์แดง” ทางช่อง 11 การร่วมกิจกรรมกาชาดประจำปี 2556 และพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 ณ ห้องประชุม 141 ชัน 4 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระดานข่าว
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2191 ครั้ง