กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
รอบรั้ว ปภ.
วันนี้ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายกเหล่ากาชาด หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมสร้างรอยยิ้มให้ผู้ร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายพีระพล ยังขาว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสาครคาม ร่วมโครงการและสนับสนุนผ้าห่มไหมพรม ๕๐ ผืน และชุดนักเรียนชาย หญิง ระดับปฐม อย่างละ ๒๕ ชุด เพื่อมอบให้ผู้ร่วมกิจกรรม และนักเรียน ในครั้งนี้ด้วย
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่หอประชุมอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๕๐ ผืน ในการนี้ นายพีระพล ยังขาว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธี โดยมีนายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอยางสีสุราช นำส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ยากไร้และขาดแคลนเครื่องกันหนาวในเขตพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒๐๐ ผืน ในการนี้ นายพีระพล ยังขาว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธี โดยมีนายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย นำส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิฯ ในการนี้นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายพีระพล ยังขาว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ยากไร้และขาดแคลนเครื่องกันหนาวในเขตพื้นที่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๕๐ ผืน
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (CBDRM) รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดย นายพีระพล ยังขาว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงาน
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพีระพล ยังขาว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายปิยะ ดอนลาดลี หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ปภ.จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแก่น นำสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ส่งมอบให้ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจะได้ส่งไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ต่อไป
ข่าวสาธารณภัย
จังหวัดมหาสารคามเกิดเหตุวาตภัย วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ความเสียหายในเบื้องต้น ดังนี้ ๑. อำเภอโกสุมพิสัย ม. ๗, ๑๐, ๑๑-๑๔, ๑๖, ๑๗ ตำบลเขื่อน จำนวน ๒๖ หลัง ๒. อำเภอกันทรวิชัย ม.๑-๖, ๑๐-๑๓, ๑๖-๑๘, ๒๑ ตำบลเขวาใหญ่ ม.๕, ๗, ๑๔, ๑๖, ๒๐, ๒๔ ตำบลนาสีนวน รวมจำนวน ๖๙ หลัง ยุ้งข้าว ๑ หลัง คอกส้ตว์ ๔ หลัง ๓. อำเภอเมืองมหาสารคาม ม.๖, ๗, ๑๓, ๑๕, ๒๐ ตำบลท่าสองคอน จำนวน ๑๐ หลัง ๔. อำเภอเชียงยืน ม. ๒, ๘, ๑๐ ตำบลดอนเงิน จำนวน ๖ หลัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่ หมู่ที่ ๓, ๘, ๙, ๒๑ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เบื้องต้น อบต.เมืองเตาออกสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ความเสียหายประมาณ ๓๐ หลังคาเรือน
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ประมาณ ๑๗.๓๐ น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ ๑๓๐ ม. ๑๒ บ้านเชียงคำ ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีหน่วยกู้ภัย อบต. โนนราษี และ อบต.ข้างเคียง เข้าดับเพลิง บ้านเสียหายทั้งหลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๓๐ น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดเช้าหลังประปา ม.๑๘ ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน ทำให้ห้องแถวที่เป็นร้านค้าขนาดความยาว ๔๐ เมตร ลึก ๒๐ เมตร เป็นร้านค้า ๗ ร้าน และรถจักรยานยนต์ ๔ คันได้รับความเสียหายทั้งหมด ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในเบื้องต้นผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งว่าได้ยินเสียงระเบิดของหม้อแปลงและเกิดไฟไหม้ นายพีระพล ยังขาว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอเชียงยืน พร้อมเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิง ๒๐ คัน ร่วมทำการดับเพลิง และเพลิงสงบ เวลา ๒๓.๐๐ น.
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหมกุฎิพระวัดบ้านไพศาล หมู่ ๕ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จำนวน ๑ หลัง และสามารถระงับเหตุได้ในเวลา ๑๒.๐๐ น.ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หน่วยงานที่เข้าระงับเหตุได้แก่ รถดับเพลิง อบต.นาโพธิ์/อบต.ดอนกลาง/เทศบาลเมืองบ้านไผ่
วันศุกร์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๓๐ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ของราษฎร หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย ส่งผลให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๓ หลัง ได้รับความเสียหายบางส่วน ๒ หลัง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๒๔ คน ดังนี้ ๑) บ้านนางมาลัย สมโสก บ้านเลขที่ ๑๖๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกุงสวรรค์ มีผู้อาศัย ๓ คน (ต้นเพลิง เสียหายทั้งหลัง) ๒) บ้านนางนวลจันทร์ นิยอด บ้านเลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกุงสวรรค์ มีผู้อาศัย ๔ คน (เสียหายทั้งหลัง) ๓) บ้านนายสมาน พละเลียง บ้านเลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกุงสวรรค์ มีผู้อาศัย ๖ คน (เสียหายทั้งหลัง) ๔) บ้านนายบุญมา สุทธะมาตย์ บ้านเลขที่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกุงสวรรค์ มีผู้อาศัย ๖ คน (เสียหายบางส่วนเล็กน้อย) ๕) บ้านนายวิเชียร จันทะรัตน์ บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกุงสวรรค์ มีผู้อาศัย ๖ คน (เสียหายบางส่วนเล็กน้อย) นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย ได้อำนวยการสั่งการให้รถดับเพลิงในพื้นที่ จำนวน ๖ คันเข้าระงับเหตุ จนเพลิงสงบเมื่อ เวลา ๐๐.๒๕ น. หน่วยงานที่เข้าร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ ๑. เทศบาลโกสุมพิสัย ๒. อบต.แก้งแก ๓. อบต.หนองบอน ๔. อบต.โพนงาม ๕. อบต.ดอนกลาง ๖. อบต.เขวาไร่ ๗. อบต.หนองกุงสวรรค์ ๘. สมาคมกู้ภัย ๒๔๕ พุทธธรรม ๙. กู้ภัยเอ็งเต็กตึ้ง (มูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์)
ระเบียบ/กฎหมาย
หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ
การจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม ปี ๒๕๖๐
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้งจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ข้อมูลเพื่อการประสานงานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใจจังหวัด
แจ้งเตือนลอยกระทง ๒๕๕๙
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
ประกาศเริ่มต้นฤดูหนาว ๒๕๕๙
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
27/4/2561 ตัวอย่างแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในส..
2/2/2560 แผนปฏิบัติการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดมหาส..
พยากรณ์อากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชี ติดตามสถานการณ์น้ำจากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10429 ครั้ง