กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่า่ย
ประมวลภาพกิจกรรม
ศอ. ได้รับการอนุมัติให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการใช้งานระบบข้อมูล สาธารณภัยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระบบข้อมูลสาธารณภัยและฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ศอ. อาคาร 3 ชั้น 4 โดยมีผู้แทนสำนัก/กอง/ศูนย์ กลุ่มงาน เลขานุการผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ทั้งนี้ได้รับเกียติจากรองอธิบดีกอบชัย บุญอรณะ เข้าร่วมรับฟังเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานของระบบต่อไป วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางมีความรู้ความเข้าใจในระบบข้อมูลสาธารณภัย 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้ใช้งานระบบข้อมูลสาธารณภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เข้าประชุมนำความรู้ไปถ่ายทอดการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ท่านอื่นในหน่วยงานของตนเองได้ รายการผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการใช้งานระบบข้อมูลสาธารณภัย รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย 1. เลขานุการรอง อปภ. บห. จำนวน 1 คน 2. เลขานุการรอง อปภ. วช. จำนวน 1 คน 3. เจ้าหน้าที่กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน จำนวน 1 คน 4. เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน 5. เจ้าหน้าที่กองคลัง จำนวน 1 คน 6. เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย จำนวน 1 คน 7. เจ้าหน้าที่กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 คน 8. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 คน 9. เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน 10. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 1 คน 11. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จำนวน 1 คน 12. เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ จำนวน 1 คน 13. เจ้าหน้าที่กองโรงงานเครื่องจักรกล จำนวน 1 คน (ผ่านระบบ Web Conference) 14. เลขานุการ ผอ.ศอ. จำนวน 1 คน 15. เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ ศอ. จำนวน 2 คน 16. เจ้าหน้าที่ส่วนข้อมูลสาธารณภัย ศอ. จำนวน 2 คน 17. เจ้าหน้าที่ส่วนบัญชาการ ศอ. จำนวน 2 คน 18. เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ศอ. จำนวน 2 คน รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย 1. เลขานุการ อปภ. จำนวน 1 คน 2. เลขานุการรอง อปภ. ปก. จำนวน 1 คน 3. เจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกรม จำนวน 1 คน 4. เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 2 คน 5. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย จำนวน 2 คน 6. เจ้าหน้าที่กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย จำนวน 3 คน 7. เจ้าหน้าที่กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 คน 8. เจ้าหน้าที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จำนวน 1 คน 9. เจ้าหน้าที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 คน 10. เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 คน 11. เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ศอ. จำนวน 2 คน 12. เจ้าหน้าที่ส่วนกองบัญชาการฯ ศอ. จำนวน 2 คน 13. เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ศอ. จำนวน 3 คน ความสำคัญและความเป็นมาของโครงการ และผลการดำเนินการที่ผ่านมา ข้อมูลสาธารณภัยมีความจำเป็นอย่างมากในการนำมาใช้เพื่อการติดตามสถานการณ์ การวิเคราะห์แน้วโน้มของสถานการณ์ สามารถช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณภัยขึ้น เพื่อให้จังหวัดนำเข้าข้อมูลสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รายงานเข้าสู่ระบบโปรแกรม ทำให้เกิดฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานมากขึ้น โดยได้สั่งการให้ สนง.ปภ.จว. เริ่มต้นการรายงานข้อมูลสาธารณภัยโดยใช้งานระบบข้อมูลสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 60 เป็นต้นมา จังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรายงานและเน้นย้ำการรายงานผ่านระบบให้เข้าใช้งานเป็นประจำทุกวัน ให้บุคลากรในสำนักงานให้สามารถทำแทนกันได้ ตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อรายงานผ่านระบบแล้วให้ทำการอัปโหลดเอกสาร เข้าสู่ระบบโดยไม่ต้อง ส่งแฟกซ์หรือไปรษณีย์มายังส่วนกลาง ปัจจุบันระบบสามารถทำการบันทึกข้อมูลได้ 7 ประเภทภัย ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ดินโคลนถล่ม อัคคีภัย วาตภัย และไฟป่าและหมอกควัน สามารถแสดงรายการการเข้าใช้งานของจังหวัดและข้อมูลสาธารณภัยที่บันทึกเข้ามาได้แบบทันที รวมทั้งระบบสามารถออกแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารรายงานของจังหวัด โดยมีผลการใช้งานในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา ระบบได้รับข้อมูลที่จังหวัดรายงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ระบบยังคงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับการทำงาน ในทุกส่วนของกรม เพื่อพัฒนาศักภาพการทำงานของระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ปภ. 4.0
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย สถานที่อบรม  ณ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 41 คน        
 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายประพันธ์ สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปฏิบัติการอบรมการ เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย สถานที่อบรม ม.ราชภัฎลำปาง ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 22 คน  
  ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฐานข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร และเสริมสร้างทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ที่มาของภาพ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปภ.
  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. นายโชตินรินทร์  เกิดสม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฏร์ธานี เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 ชั้น 3 อาคาร 19 (สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ใดยใช้เวลาอบรม จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 10 - 11 มิถุนายน2556 และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 22 คน 
    วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. นายศุภเดช เหล็กชูชาติ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย สถานที่อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (513) อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2556 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 29 คน
ข่าว IT
ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กระดานข่าว

http://pte.disaster.go.th/  ไม่ใช้แล้วค่ะ

http://122.155.1.145/in.pathum-4.63/  ใช้ได้ค่ะ

 

แก้ยังไงครับ ผมลืมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าในระบบ เข้าไปแก้ไขแล้วโดยกดที่(ลืมรหัสผ่าน)ก็ยังไม่ได้

หมายเลขบัตรประชาชน 3479900140215 ครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ไม่สามารถพิมพ์สลิบเงินเดือน ทำตามขั้นตอนโดยใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และใส่ password เลขบัตรประชาชน 6 หลักท้าย จะมีข้อความ u/p ผิด และใช้วิธีการลืมรหัสผ่าน ใส่ e-mail พบว่าไม่มีข้อมูลสมาชิก จะมีข้อความดังนี้หลายคน ขอความกรุณา admin ช่วยแก้ไขด้วย ตอบกลับทางเมล์ค่ะ
พิมพ์สลิปเงินเดือนแล้วไม่ปรากฎชื่อเจ้าของสลิปเวลาพิมพ์ออกมา ใช้ทั้ง google chrome และ internet Explorer ก็ไม่ปรากฎชื่อเจ้าของสลิป 
ดาวน์โหลด
11/1/2562
ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
18/12/2561
ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
17/10/2561 การติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมโยงระบบประชุมท.. ส่วนคอมพิวเตอร์เเละเครือข่าย
10/7/2561 popup
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13081 ครั้ง