กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย สถานที่อบรม  ณ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 41 คน        
 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายประพันธ์ สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปฏิบัติการอบรมการ เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย สถานที่อบรม ม.ราชภัฎลำปาง ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 22 คน  
  ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฐานข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร และเสริมสร้างทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ที่มาของภาพ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปภ.
  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. นายโชตินรินทร์  เกิดสม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฏร์ธานี เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 ชั้น 3 อาคาร 19 (สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ใดยใช้เวลาอบรม จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 10 - 11 มิถุนายน2556 และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 22 คน 
    วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. นายศุภเดช เหล็กชูชาติ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย สถานที่อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (513) อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2556 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 29 คน
  วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. นายวิสิษฐ์ บุรีสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการ WEBSITE 110 หน่วยงานและระบบโปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณภัย สถานที่อบรม ณ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2556 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 13 คน
ข่าว IT
ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กระดานข่าว
26/12/2557 แก้ลิ้งค์ สนง ปภ. จังหวัดปุมธานี ด้วยค่ะ

http://pte.disaster.go.th/  ไม่ใช้แล้วค่ะ

http://122.155.1.145/in.pathum-4.63/  ใช้ได้ค่ะ

 

27/12/2559 ลืมชื่อผู้้ใช้และรหัสผ่านของตัวเอง

แก้ยังไงครับ ผมลืมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าในระบบ เข้าไปแก้ไขแล้วโดยกดที่(ลืมรหัสผ่าน)ก็ยังไม่ได้

หมายเลขบัตรประชาชน 3479900140215 ครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10939 ครั้ง