กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 59 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับการใช้ความเร็วที่เหมาะสม ครั้งที่ 1/2559
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ(นปถ.) ณ ห้องประชุมชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต
เป็นแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกอบชัย รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุม ๓ อาคาร ๓ ชั้น ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยที่ประชุมหารือการแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้องใน ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑)เมาแล้วขับ ๒)ขับเร็วเกินกว่ากฏหมายกำหนด ๓)การได้มาซึ่งใบอนุญาติขับขี่ ๔)รถโดยสารสาธารณะ ๕)การคาดเข็มขัดนิรภัย
หนังสือราชการ
ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๐๗๐๗๘ ลว ๒๒ กค ๕๙ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ติดตามการเปลี่ยนแปลงยอดผู้เสียชีวิต
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
แบบรายงาน
ที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการแก้ไข
มาตรการ เมา จับ ยึด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 ลว 30 ธันวาคม 2558
อุบัติเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในครั้งนั้นรวม 4 คน หรือมีผู้เสียชีวิตมากกว่าหรือเท่ากัย 2 คน
กรม ปภ.กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการเป็นรายไตรมาส
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16228 ครั้ง