กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

แบบรายงาน
ที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการแก้ไข
มาตรการ เมา จับ ยึด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 ลว 30 ธันวาคม 2558
อุบัติเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในครั้งนั้นรวม 4 คน หรือมีผู้เสียชีวิตมากกว่าหรือเท่ากัย 2 คน
กรม ปภ.กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการเป็นรายไตรมาส
ดาวน์โหลดเอกสาร
ให้บรรลุเป้าหมายมีผู้เสียชีวิตลดลงเป็นศูนย์ ภายในปี ๒๕๖๓
เป็นแนวทางการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ อปท. ซึ่งถือเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน
ข่าวอุบัติเหตุจากเครือข่าย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18073 ครั้ง