กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ไฟล์เสียงบทสวดมนต์ mp3
จรรยาข้าราชการพลเรือนกรม ปภ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/175 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงาน ให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดมีจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาข้าราชการ และเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตน<br />
ดาวน์โหลด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบแนวทางในการเป็นข้าราชการที่ดี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส
รายงานการประชุม
3/7/2558
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสน. อาคาร 3 ชั้น 3
3/4/2558 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องก.. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
3/4/2558 โครงการสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ปี 2.. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
"พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา" "ชอบพูด ต้องพูดชอบด้วยสัมมาวาจา" "พูดดี ดูดี สังคมดี"
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6644 ครั้ง