กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2559 ไฟล์เสียงบทสวดมนต์ mp3 เว็บไซต์เก่า
จรรยาข้าราชการพลเรือนกรม ปภ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศผลการคัดเลือก "คนดี ศรี ปภ." ประจำปี พ.ศ.2560 ระดับ "ดีเด่น" จำนวน 6 ราย และระดับ "ดี" จำนวน 29 ราย
ตามหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท 0637/ว 09243 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564 กำหนดให้มีการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ระบบบริหารจัดการขององค์กรสามารถเสริมสร้างให้บุคลากรพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ ตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด ประกอบด้วยตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อย เพื่อให้ส่วนราชการนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
ดาวน์โหลด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบแนวทางในการเป็นข้าราชการที่ดี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส
รายงานการประชุม
3/7/2558
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสน. อาคาร 3 ชั้น 3
3/4/2558 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องก.. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
3/4/2558 โครงการสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ปี 2.. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
"พูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา" "ชอบพูด ต้องพูดชอบด้วยสัมมาวาจา" "พูดดี ดูดี สังคมดี"
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4429 ครั้ง