กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
ว่าที่ ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
ดาวน์โหลด
ให้ทุุกหน่วยงาน ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ถ้าหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขกรุณาส่ง ให้ฝ่ายเลขาฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dpmsaraburi@hotmail.com ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่ารับรองรายงานการประชุม
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 02.00 น. บริเวณบ้านเลขที่ 1๒9/21-22 ม.8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี ตรงข้ามสำนักงานที่ดินหินกอง เจ้าของบ้านชื่อ รต.เสกสม อินทสนทิ อายุ 65 ปี ขณะเกิดเหตุมีผู้พักอาศัย จำนวน 2 คน ความเสียหาย ได้แก่ บ้าน ๓ หลังคาเรือน โดยเสียหายทั้งหมด 1 หลังคาเรือน เป็นบ้านเลขที่ 139/22 (บ้านต้นเพลิง) และบ้านหลังที่ 2 ปลูกติดกัน เลขที่ 1๒9/21 เสียหายบางส่วน ส่วนหลังที่ ๓ เสียหายเล็กน้อย ลักษณะบ้านพักชั้นบนเป็นไม้ ส่วนชั้นล่างเป็นปูน ในบ้านเลขที่ ๑๒๙/๒๑ – ๒๒ ส่วนหลังที่ ๓ เป็นปูน มีผู้บาดเจ็บ คือ รต.เสกสม อินทสนทิ ถูกนำตัวส่งรพ.สระบุรี การให้ความช่วยเหลือเทศบาลหินกองได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพลิงสงบเมื่อเวลาประมาณ 03.30 น. มูลค่าความเสียหายอยู่ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและคณะ ได้เดินทางไปที่เกิดเหตุ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัย และมอบสิ่งของช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น ในการนี้ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุร ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ นิมมานสมัย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายร่วมด้วย
สรุปผลการรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประเทศ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2561 รายการที่ได้รับ เงินสด 47,0832.-บาท /ข้าวสาร 25 กก./บะหมี่ 3 โหล
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) โดยมี่ ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย ปี 2561 มีหน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงาน ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมการฝึกฯ และน.ส.ภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก ร่วมสังเกตการณ์ด้วย #สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี 036-212238 ณ ห้องบอลรูมเอ โรงแรมเกี่ยวอันสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
สาระน่ารู้
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยออกตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
ตามคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1305/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งมีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน และหน่วยงานที่เป็นกรรมการยังไม่ครบถ้วน จึงยกเลิกคำสั่งฯ เดิมและจัดทำคำสั่งฯใหม่ขึ้นแทน
กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการ ของ อปพร.เกี่ยวกับการตอบแทน สงเคราะห์ ในการปฏิบัติงาน
ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉ้น
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14202 ครั้ง