กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
ว่าที่ ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
ดาวน์โหลด
แจ้งคณะกรรมการ กอปภ.จ.สระบุรี ดาวน์โหลด ชื่อ “รายงานการประชุมไฟป่าและหมอกควันปี 2561”
พร้อมหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ กอ.ปภ.จ.ในวันที่ 26 ม.ค.61
สำนักงาน ปภ.สระบุรี เลขาฯ ศูนย์อำนายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดสระบุรี ปี 2560-2561 โดยสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2558
พร้อมเข้าเวบต์ไซต์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) ได้ตาม Link ข้างล่าง
จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงาน ปภ.จังหวัด เลขาฯ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ปีใหม่ 2561 ส่งรายงานการประชุมและหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 22 ธ.ค.60
สาระน่ารู้
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยออกตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
ตามคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1305/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งมีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน และหน่วยงานที่เป็นกรรมการยังไม่ครบถ้วน จึงยกเลิกคำสั่งฯ เดิมและจัดทำคำสั่งฯใหม่ขึ้นแทน
กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการ ของ อปพร.เกี่ยวกับการตอบแทน สงเคราะห์ ในการปฏิบัติงาน
ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉ้น
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10441 ครั้ง