กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
ว่าที่ ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
ดาวน์โหลด
จังหวัดสระบุรี ได้ลงไฟลฺ์ไว้เพื่อให้ อปท.และอำเภอ ดาวน์โหลด ไฟล์ต้นแบบแผนปฏิบัติการ
จังหวัดสระบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2560
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดสระบุรี ปี 2561 ตามที่เคยแจ้งแผนฯ ปี 2560ให้ทราบและดำเนินการแล้ว <br /> * ทั้งนี้ ได้ส่งแผนอัคคีภัยสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี ปี 2560 **
สาระน่ารู้
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยออกตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
ตามคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1305/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งมีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน และหน่วยงานที่เป็นกรรมการยังไม่ครบถ้วน จึงยกเลิกคำสั่งฯ เดิมและจัดทำคำสั่งฯใหม่ขึ้นแทน
กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการ ของ อปพร.เกี่ยวกับการตอบแทน สงเคราะห์ ในการปฏิบัติงาน
ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉ้น
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11466 ครั้ง