กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
ว่าที่ ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
ดาวน์โหลด
เพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบสรุปผลการฝึกและถิอปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดสระบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสระบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2561
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) โดยมี่ ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย ปี 2561 มีหน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงาน ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมการฝึกฯ และน.ส.ภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก ร่วมสังเกตการณ์ด้วย #สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี 036-212238 ณ ห้องบอลรูมเอ โรงแรมเกี่ยวอันสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ. สระบุรี ร่วมถวายพวงมาลา เสด็จ ร. 5
สาระน่ารู้
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยออกตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
ตามคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1305/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งมีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน และหน่วยงานที่เป็นกรรมการยังไม่ครบถ้วน จึงยกเลิกคำสั่งฯ เดิมและจัดทำคำสั่งฯใหม่ขึ้นแทน
กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการ ของ อปพร.เกี่ยวกับการตอบแทน สงเคราะห์ ในการปฏิบัติงาน
ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉ้น
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12553 ครั้ง