กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
ว่าที่ ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
ดาวน์โหลด
ให้ทุุกหน่วยงาน ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ถ้าหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขกรุณาส่ง ให้ฝ่ายเลขาฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dpmsaraburi@hotmail.com ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่ารับรองรายงานการประชุม
เพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบสรุปผลการฝึกและถิอปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพกิจกรรม
สรุปผลการรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประเทศ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2561 รายการที่ได้รับ เงินสด 47,0832.-บาท /ข้าวสาร 25 กก./บะหมี่ 3 โหล
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) โดยมี่ ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย ปี 2561 มีหน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงาน ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมการฝึกฯ และน.ส.ภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก ร่วมสังเกตการณ์ด้วย #สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี 036-212238 ณ ห้องบอลรูมเอ โรงแรมเกี่ยวอันสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ. สระบุรี ร่วมถวายพวงมาลา เสด็จ ร. 5
สาระน่ารู้
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยออกตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
ตามคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 1305/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งมีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน และหน่วยงานที่เป็นกรรมการยังไม่ครบถ้วน จึงยกเลิกคำสั่งฯ เดิมและจัดทำคำสั่งฯใหม่ขึ้นแทน
กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการ ของ อปพร.เกี่ยวกับการตอบแทน สงเคราะห์ ในการปฏิบัติงาน
ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉ้น
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13180 ครั้ง