กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการคนตาบอดนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
งบทดลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการร่วมดำเนินการให้ “ปี 2559 เป็นปีแห่งธรรมาภิบาล”
รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
ประมวลภาพกิจกรรม
ศูนย์ ปภ.เขต 15 ชร. ให้การสนับสนุน ศูนย์ อปพร.อบต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. โดย ผอ.ศูนย์ กล่าวต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ ศูนย์ ปภ.เขต 15 ชร. นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายส่วนฝึกอบรม ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ ERT เพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวการทำแผนที่เสี่ยงภัย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยให้คำแนะนำการใช้เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนย์ ปภ.เขต 15 ชร. เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.62
ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ให้การสนับสนุน กอ.รมน.จว.ชร. ในการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้นำชุมชน และเครือข่าย หลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผอ.ศูนย์ เป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมความพร้อมรับมือและการบรรเทาสาธารณภัยในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มอบหมายส่วนฝึกอบรม ส่วนป้องกันและปฏิบัติการERT ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย เป็นวิทยากรฝึกทักษะการขับเรือ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสารเคมีรั่วไหล นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบสื่อสารสำรองเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยประธานศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12-13 มิ.ย.62
ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย ให้การสนับสนุนจังหวัดเชียงราย ในการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 โดย นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 15 ชร. เข้าร่วมการฝึก และเป็นประธานคณะทำงานการประเมินผลการฝึก และมอบหมาย ผอ.ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ผอ.ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส่วนฝึกอบรม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้แทนส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของส่วน/ฝ่าย รวมทั้งเครื่องจักรกล ยานพาหนะเข้าร่วมการฝึกในรูปแบบ Functional Exercise ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2562 โดย ผอ.ศูนย์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ได้ร่วมกันปลูกต้นลีลาวดี รวมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณศูนย์
วันที่ 31 พ.ค.62 นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 15 ชร. ร่วมเวทีเสวนา "เวทีประชาชน"ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และมอบหมายให้ส่วนฝึกอบรมและส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดนิทรรศการ "รายการโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เวทีประชาชน" ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัย พร้อมทั้งแจกคู่มือ โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับสาธาณรภัยหลายรูปแบบให้กับผู้เข้าร่วมรายการ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ให้การสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการจัดฝึกอบรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ผอ.ศูนย์ มอบหมาย ผอ.ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ เป็นวิทยากรเรื่อง “การเตรียมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ” และได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชมและศึกษา ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
หนังสือราชการ
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2562 จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๕ เชียงราย มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอก
ดาวน์โหลด
16/10/2561 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพะเยา
16/10/2561 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเชียงร..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11365 ครั้ง