กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการคนตาบอดนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
งบทดลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการร่วมดำเนินการให้ “ปี 2559 เป็นปีแห่งธรรมาภิบาล”
รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
ประมวลภาพกิจกรรม
ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ให้การต้อนรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามจังหวัดเชียงราย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดย ผอ.ศูนย์ มอบหมายส่วนฝึกอบรม และERT ให้ความรู้ แนะนำการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว และส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยแนะนำเครื่องจักรกล ยานพาหนะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศปภ.เขต 15 เชียงราย วันที่ 14 ส.ค.61
วันที่ 12 ส.ค.2561 นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผอ.ศปภ.เขต 15 เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย เข้าร่วมการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ซึ่งจัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ผอ.ศูนย์ เป็นวิทยากรบรรยายภารกิจในการระบายน้ำในถ้ำ นอกจากนี้ ผอ.ศูนย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการถอดบทเรียนตามภารกิจ ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท เชียงราย
ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ให้การสนับสนุนจังหวัดน่าน ในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษณ์อัครราชกุมารี
วันที่ 7 ส.ค.61 เวลา 10.10 น. ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 15 ชร.นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องประชุมศูนย์ ปภ.เขต 15 ชร.
ศปภ.เขต 15 ชร. ให้การสนับสนุนกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ในการจัดโครงการวิจัยเครือข่าย "ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวของโรงเรียนระดับประถมวัยพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงราย : การศึกษานำร่อง" โดย ผอ.ศูนย์ มอบหมายส่วนฝึกอบรม ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย และERT เข้าร่วมกิจกรรมในการเป็นวิทยากรประจำฐานฝึกปฏิบัติ 6 ฐาน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 3 ส.ค.61 ณ โรงเรียนแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
หนังสือราชการ
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2562 จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๕ เชียงราย มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอก
ดาวน์โหลด
18/4/2561 แผนที่เสี่ยงภัยอุทกภัยดินโคล่นถล่ม ต.วาว..
18/4/2561 แผนที่เสี่ยงภัยอุทกภัยดินโคล่นถล่ม ต.ผาง..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8174 ครั้ง