กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการคนตาบอดนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
งบทดลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการร่วมดำเนินการให้ “ปี 2559 เป็นปีแห่งธรรมาภิบาล”
รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 21 ก.พ.62 ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ให้การต้อนรับ ศูนย์ อปพร.ตำบลถืมตอง จ.น่าน ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ผอ.ศูนย์ มอบหมาย ผอ.ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยเป็นผู้แทน ผอ.ศูนย์กล่าวต่อนรับ นอกจากนี้ได้มอบหมายส่วนฝึกอบรม ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ ERT ส่วนสนับสนุนฯ แนะนำและสาธิตการการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการปฏิบัติโดยERT เครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
วันที่ 20 ก.พ.62 ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย โดย ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำรถต่อต้านการก่อวินาศกรรมและดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล พร้อมด้วยหุ่นยนต์ดับเพลิง ทำการฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จ.แพร่
เช้า สาย บ่าย ค่ำ วันที่ 21 ก.พ.62 ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย โดย ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำรถต่อต้านการก่อวินาศกรรมและดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล พร้อมหุ่นยนต์ดับเพลิง ทำการฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในพื้นที่อำเภอลอง อำเภอวังชื้น และอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
วันที่สิบของปฏิบัติการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในพื้นทีจังหวัดแพร่ ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย โดยส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำรถต่อต้านการก่อวินาศกรรมและดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล พร้อมด้วยหุ่นยนต์ดับเพลิง ทำการฉีดพ่นน้ำในบริเวณเทศบาลเมืองแพร่ ในวันที่ 18 ก.พ.2562
ศูนย์ ปภ เขต 15 เชียงราย จัดการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานของระบบพยากรณ์แผ่นดินไหวให้จังหวัดในเขตรับผิดชอบรับทราบ โดยบริษัท แอลเอสแอนด์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ทำการศึกษาค้นค้าระบบพยากรณ์แผ่นดินไหวให้กับหน่วยงานของญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ “KURUKAMA” และได้นำระบบดังกล่าวมาติดตั้งไว้ ณ ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย เป็นการชั่วคราว โดยประสานผ่านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุม VDO Conference ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย ในวันที่ 15 ก.พ.62
ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ให้การสนับสนุนบริษัทโตโยต้าเชียงราย สาขาบ้านดู่ นางแล ในการฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ โดย ผอ.ศูนย์มอบหมายส่วนฝึกอบรม ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย และส่วนป้องกันและปฏิบัติการ ERT เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการดับเพลิง ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอพยพให้แก่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด สาขาบ้านดู่ นางแล จ.เชียงราย ในวันที่ 17 ก.พ.62
หนังสือราชการ
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2562 จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๕ เชียงราย มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอก
ดาวน์โหลด
16/10/2561 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดพะเยา
16/10/2561 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดเชียงร..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10212 ครั้ง