กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการคนตาบอดนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
งบทดลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการร่วมดำเนินการให้ “ปี 2559 เป็นปีแห่งธรรมาภิบาล”
รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มิ.ย.2561 ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และเครือข่ายแจ้งเตือนภัยภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดย ผอ.ศูนย์ รวมทั้งเครือข่าย ได้ชี้แจงการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับเครือข่ายภาคประชาชน โดยมุ่งหวังลดความเสี่ยงและผลกระทบจากสาธารณภัยอันจะเกิดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมตอบข้อซักถามของคณะทำงาน และนำคณะทำงานตรวจประเมินเยี่ยมชมการดำเนินงานของเครือข่าย ณ ศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติจังหวัดเชียงราย ณ อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย
ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย ได้รับแจ้งจากเครือข่ายแจ้งเตือนภัย(ระบบ line ของDITs) ว่า ถนนสายหัวยโขงเชื่อมต่อ 3 ตำบล ได้แก่ ต.หัวง้ม , ต.ทานตะวัน และต.เวียงห้าว อ.พาน ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้ถนนขาดส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพราะเป็นเส้นทางการเกษตร ผอ.ศูนย์ฯ จึงได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการพร้อมด้วย ERT เข้าสำรวจพร้อมทั้งประสาน อบต.ในพื้นที่ทำการซ่อมแซมเพื่อให้ใช้ได้ชั่วคราวไปพลางก่อน
ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย ได้รับแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เกี่ยวกับแหล่งน้ำในชุมชน,หมู่บ้าน (จาก DITs) ผอ.ศูนย์ฯ จึงมอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ เข้าสำรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย จัดกิจกรรม “ ประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561” โดย ผอ.ศูนย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และหน.สนง.ปภ.จ.เชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง ,ต้นพญาเสือโคร่ง ,ต้นชัยพฤกษ์) ในบริเวณศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย
วันที่ 5 มิ.ย.2561 ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย เข้าร่วม “การระดมสรรพกำลังเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ปี 2561” โดย ผอ.ศูนย์ฯ มอบหมาย ผอ.ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์เข้าร่วมการตรวจแถวเตรียมความพร้อม และร่วมการฝึกการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ นอกจากนี้ยังได้สาธิตการใช้เครื่องสูบส่งระยะไกลสำหรับช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยแล้ง, อุทกภัย ณ สนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร อ.เมือง จ.เชียงราย
ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย ให้การสนับสนุน อบจ.ตาก ในการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย ผอ.ศูนย์ฯ มอบหมาย ผอ.ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยต้อนรับ และมอบหมายส่วนฝึกอบรม ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ERT เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการอพยพลงจากอาคารสูง (ถุงหนีภัย) , การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น , การเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เงื่อนเชือก และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับคณะเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ตาก ในวันที่ 31 พ.ค.2561 ณ ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย
หนังสือราชการ
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2562 จังหวัดเชียงราย
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๕ เชียงราย มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอก
ดาวน์โหลด
18/4/2561 แผนที่เสี่ยงภัยอุทกภัยดินโคล่นถล่ม ต.ผาง..
18/4/2561 แผนที่เสี่ยงภัยอุทกภัยดินโคล่นถล่ม ต.ห้ว..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7339 ครั้ง