กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ

สถิติ

กลุ่ม
4/1/2561
ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 60 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561

40 รูปภาพ
1,793 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18990 ครั้ง