กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ

สถิติ

กลุ่ม
3/1/2561
ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ ระหว่าง 28 ธันวาคม 2560 ถึง 2 มกราคม 2561

83 รูปภาพ
964 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18982 ครั้ง