กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ

สถิติ

กลุ่ม
1/1/2561
ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2560

69 รูปภาพ
368 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19805 ครั้ง