กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ

สถิติ

กลุ่ม
30/12/2560
ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2560

15 รูปภาพ
240 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17051 ครั้ง