กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการ

ตลอดทั้งปี

กลุ่ม
การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ มท ๐๖๐๖/ว ๐๗๐๗๘ ลว ๒๒ กค ๕๙ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ดาวน์โหลด :
1การสอบเทียบค่าpdf.pdf ( 0.55 MB ) ( ดาวน์โหลด 337 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5074 ครั้ง