กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการ

เทศกาล

กลุ่ม
การรายงานอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559
ติดตามการเปลี่ยนแปลงยอดผู้เสียชีวิตจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5075 ครั้ง