กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

แบบรายงานมาตรการ คสช.

กลุ่ม
แบบรายงานมาตรการ คสช.
มาตรการ เมา จับ ยึด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2558 ลว 30 ธันวาคม 2558จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3290 ครั้ง