กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

2562

กลุ่ม
การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7948 ครั้ง