กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติภาพรวม

สงกรานต์ 2562

กลุ่ม
PPT เทศกาลสงกรานต์ 2562จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6062 ครั้ง