กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติภาพรวม

สถิติภาพรวม

กลุ่ม
กราฟแสดงสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 2557-2561จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5839 ครั้ง