กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติภาพรวม

สถิติภาพรวม

กลุ่ม
กราฟแสดงสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 2557-2561จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5285 ครั้ง