กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

รายงานผลดำเนินงานสงกรานต์

2561

กลุ่ม
สรุปผลการปฏิบัติงาน วันที่ 17 เมษายน 2561
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3215 ครั้ง