กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

รายงานผลดำเนินงานสงกรานต์

2561

กลุ่ม
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ วันที่ 13 เมษายน 61
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3252 ครั้ง