กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2561

กลุ่ม
สรุปสถิติจำนวนครั้งอุบัติเหตุรายอำเภอ ตามกลุ่มสี สะสม 11-12 เมษายน 2561
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7158 ครั้ง