กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

นโยบาย 365 วัน

กลุ่ม
รมว.มท. แจ้งให้อำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน