กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ข้อสั่งการประจำวันช่วงเทศกาล

2561

กลุ่ม
ข้อสั่งการ ศปถ. ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2560
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0607/ว14566 ลว 29 ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลด :