กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

สถิติเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2561

กลุ่มจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7737 ครั้ง