กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการตลอดทั้งปี

ความเร็วในพื้นที่ชุมชน

กลุ่ม
การติดตามการดำเนินการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน