กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ความเร็วในพื้นที่ชุมชน

กลุ่มจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3886 ครั้ง