กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2559 ไฟล์เสียงบทสวดมนต์ mp3 เว็บไซต์เก่า
พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2561

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง "คนดี ศรี ปภ." 2561
ดาวน์โหลด :
ประกาศคนดี ศรี ปภ.61.pdf ( 0.61 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
โครงการ " โครงการ คนดี ศรี ปภ" ประจำปี พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด :
ขอแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/175 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลด :
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือ ที่ มท 0637/106 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2561
การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงาน ให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดมีจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาข้าราชการ และเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตน<br />
ดาวน์โหลด :


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3294 ครั้ง