กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2559 ไฟล์เสียงบทสวดมนต์ mp3 เว็บไซต์เก่า
พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 2558 2557

หนังสือราชการ

พ.ศ.2561

ขอแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/175 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลด :
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือ ที่ มท 0637/106 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2561
การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงาน ให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดมีจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาข้าราชการ และเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตน<br />
ดาวน์โหลด :
โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
อธิบดีอนุมัติให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำโครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำแนวคิดเรื่องทฤษฏีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตรและการดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการรณรงค์ให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี หยุดการพึ่งพาชาติตะวันตก หันกลับมาพึ่งพาตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา เพื่อเน้นการทำการเกษตรที่ยั่งยืน ทั้งนี้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินโครงการศึกษาดูงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว <br />
ดาวน์โหลด :
063-64 สรุปผลโครงการ.pdf ( 5.98 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
การคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที นร 1019/3 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 แจ้งประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๗ คน โดยมีนายสาโรช คัชมาตย์ เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ และให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่มีประกาศแต่งตั้ง บัดนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวครบวาระการดำรงตำแหน่งสองปี นับแต่วันที่มีประกาศแต่งตั้งแล้ว เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกำหนดต่อไป<br />
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2942 ครั้ง