กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนกิจการอาสาสมัคร กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย