กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่
นายวัฒนา สาคร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่

ประกาศภัยพิบัติ/ประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือ

ประกาศภัยพิบัติ/ประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือ

กลุ่ม

ประกาศภัยแล้ง ปี 2557 (ฉบับที่2)

ประกาศภัยแล้ง ปี 2557
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 31858 ครั้ง