กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ทั่วไป

กลุ่ม

การประชุมแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน

เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกอบชัย รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุม ๓ อาคาร ๓ ชั้น ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยที่ประชุมหารือการแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้องใน ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑)เมาแล้วขับ ๒)ขับเร็วเกินกว่ากฏหมายกำหนด ๓)การได้มาซึ่งใบอนุญาติขับขี่ ๔)รถโดยสารสาธารณะ ๕)การคาดเข็มขัดนิรภัย
เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกอบชัย รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุม ๓ อาคาร ๓ ชั้น ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยที่ประชุมหารือการแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้องใน ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑)เมาแล้วขับ  ๒)ขับเร็วเกินกว่ากฏหมายกำหนด ๓)การได้มาซึ่งใบอนุญาติขับขี่ ๔)รถโดยสารสาธารณะ ๕)การคาดเข็มขัดนิรภัย 
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3146 ครั้ง